VINDKRAFTPROJEKTETLÖNHULT

PROCESSEN FÖR PROJEKTETS TILLSTÅNDSGIVNING

Projektets historik

Projekteringen av Vindparken Lönhult påbörjades våren 2011 med utgångspunkt från vindkraftverk med en total höjd på 150 m, .

Vår ansökan om bygglov beviljades av Aneby kommun i december 2011. Inlämnade överklaganden av bygglovet avvisades av både Länsstyrelsen i Jönköpings län och Mark- & Miljödomstolen. I en efterföljande prövning yrkade Mark- & Miljööverdomstolen 2014 på ytterligare utredning av påverkan på fåglar och fladdermöss.

Ansökan om miljötillstånd

Eftersom den sista tidens tekniska utveckling gått mot större vindkraftverk med en väsentligt högre produktion, beslutade vi hösten 2014 att anpassa projektets utformning till de nu aktuella tekniska förutsättningarna.

Under senhösten 2015 presenterade vi en omarbetad version av Vindparken Lönhult i en utställning på Aneby bibliotek, till vilken närboende och allmänheten inbjudits.

Efter ett positivt bemötande av projektet från såväl utställningsbesökarna som Aneby kommuns företrädare har en miljökonsekvensbeskrivning samt en ansökan om miljötillstånd upprättats, vilka inlämnades 2016-03-04 till Miljöprövningsdelegationen, Länsstyrelsen Östergötland.

2016-12-19 beslutade kommunfullmäktige i Aneby kommun att tillstyrka inlämnad ansökan om miljötillstånd.

Frågor? Synpunkter?

För frågor om och synpunkter på Vindkraftprojektet Lönhult hänvisas till: Eric Paulsson, tel 0122 125 90, mobil 070 677 17 40, e-post / Peter Karlsson, tel 0143 240 11, mobil 070 342 88 88, e-post